E-Bülten

Nisan 2012 E-Bülteni

Prof. Dr. Recai Pabuçcu

Değerli Meslektaşlarım,

Bu ay ki E-bültenimizle sizlerle tekrar birlikte olmaktan mutluluk duymaktayım. 4 Nisdan 2012 Çarşamba günü Sağlık Bakanlığı’nda tüm üreme sağlığıyla ilgili hekimleri ilgilendiren ve daha önce size anlattığımız sorunları içeren bir toplantımız olacak. Toplantı sonrası alınacak kararları sizlere bildirireceğim. ESHRE İstanbul hazırlıkları dernek 2. Başkanımız ve aynı zamanda ESHRE Lokal Komite Başkanı da olan Prof. Dr. Timur Gürgan’ın çalışmalarıyla devam ediyor.

Bu ay ki E-bültenimizin editörlüğünü Üreme Tıbbı Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Erol Tavmergen yaptı. Kendisine ve Ege Üniversitesi Aile Planlaması ve İnfertilite Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden Dr. Ayşin Akdoğan ile Dr. Gülnaz Şahin’e yardımlarından dolayı teşekkürlerimizi sunarım.

1. makale Human Reproduction Kasım 2011 de yayınlanmış ve R. Homburg ile arkadaşları tarafından hazırlanmış olup, “Polikistik over sendromu ile ilişkili anovulasyon sorunu olan infertil kadınlarda ilk tedavi seçeneği olarak klomifen sitrat veya düşük doz FSH: prospektif randomize çokuluslu bir çalışmadır.” Bu çalışmada polikistik over sendromlu hastalarda ilk tedavi seçeneği klomifen sitrattır ( CC ). CC cevapsız hastalarda düşük doz FSH tedavisine geçilir. Bu çalışmada ilk tedavi seçeneği olarak bu iki tedavinin karşılaştırması yapılmaktadır. Sonuç olarak klinik gebelik ve canlı doğum oranları düşük doz FSH grubunda daha yüksek olmakla birlikte maliyet ve OHSS açısından ekibin tecrübesi göz önünde bulundurularak tedavi seçimi yapılması uygun görülmüştür.

2. makale Fertil Steril Mart 2012’de yayınlanmış ve ASRM Pratik Komite tarafından hazırlanmış olup, ART teknolojisi döneminde tubal cerrahinin rolü anlatılmaktadır. Bu makalede tubal cerrahi veya IVF arasında karar verirken dikkate alınması gereken eldeki tedavi yöntemleri ve tartışmalı faktörleri yeniden gözden geçirmektedir. Bu çalışmada infertilite ve tubal cerrahinin etkinliğini ve güvenilirliğini belirlemek için konuyla ilgili Aralık 2010’a kadar yayınlanmış makaleler MEDLINE veritabanı, Cochrane Library ve ASRM’nin araştırma ve dökümanları taranmış, incelemeye orijinal makaleler ve reviewler alınmıştır. Tubal infertiliteli hastalara cerrahi veya IVF hakkında danışmanlık verilirken hasta yaşı ve over rezerv durumu, semen parametreleri, istenen çocuk sayısı, tubal hastalığın yeri ve genişliği, diğer infertilite faktörlerinin varlığı, ektopik gebelik ve diğer komplikasyon riskleri, cerrahın deneyimi, IVF programının başarı oranları, maliyet ve hasta tercihi gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.

3. makale Fertil Steril Mart 2012’de yayınlanmış ve Jayeon Kim ile arkadaşları tarafından hazırlanmış olup, meme kanserli hastalarda fertilite prezervasyonunu öngören faktörlerin çok merkezli analizi anlatılmaktadır. Bu makale meme kanserli hastalarda fertilite koruyucu tedavilere ( FPT ) gidişi öngören faktörleri değerlendirmek için yapılan analizleri içeren 3 merkezli bir çalışmadır. Çalışma sonucunda faktörler arasında sadece neoadjuvan kemoterapinin modifiye edilebilir bir değişken olduğu ve bağımsız bir negatif predüktör olduğu saptanmıştır.

4. makale Fertil Steril Mart 2012’de yayınlanmış ve Mitchell P. Rosen ile arkadaşları tarafından hazırlanmış olup, daha önceki yayınlarda FSH ile ovulasyonun tetiklenmesinin oosit yeterliliğini artırdığı ve kısa süre önce çıkan bir makalede FSH ile tetiklemenin OHSS’yi tamamen önleyebileceği öne sürülmesine rağmen bu makalede de FSH ile tetikleme sonrası gelişen geç OHSS’li 2 vaka üzerinden yöntemin mekanizması, etkileri, yararları ve potansiyel riskleri tartışılmıştır. Yazarlar oosit kompetansını artırmak için FSH tetikleme uygulamasını düşük BMI ve foliküler boyut gibi OHSS riskleri göz ününde bulundurarak uygulanmasını önermektedirler.

5. makale henüz yayınlanmamış ve Fertil Steril 2012’de yayınlanacak olan bir çalışma olup, bu çalışmada veri tabanları taranarak seçilen 4 makaledeki 2326 vaka karşılaştırılış GnRH antagonist ile downregüle edilen IVF ICSI sikuslarında uzun etkili recombinant FSH’nın günlük recombinant FSH’ya alternatif kullanımı araştırılmıştır. Sonuç olarak normal cevaplı hastalarda günlük FSH’ya alternatif olarak coriofollitropin alfa önerilebileceği sonucuna varılmıştır.

6. makale yine henüz yayınlanmamış ve Fertil Steril 2012’de yayınlanacak olan bir çalışma olup, ilk trimester LMWH ve HB-EGF’nin insan trofoblastlara etkisi anlatılmıştır. Bu çalışmada ilk trimester küretajından elde edilen plasenta örnekleri LMWH veya LMWH ve HB – EGF ile müdahale edilmesi sonucu in vitro ortamda proliferasyon, invazyon ve differansiyasyon etkileri incelenmiştir. LMWH hücre koruyucu etkisini trofoblast proliferasyon, invazyon ve differansiyasyonu sağlayarak HGC sekresyonunu artırmaktadır. LMWH ve HB kombine kullanımında da özellikle proliferasyon ve invazyon desteklenmektedir.

7. makale Human Reproduction Ocak 2012’de yayınlanmış ve A. Ercoli ile arkadaşları tarafından hazırlanmış bir çalışma olup, kolorektal endometirozisin robotik tedavisi anlatılmıştır. 22 derin infertilite endometriozis olgusunda robot asiste laparoskopik cerrahi sonuçları değerlendirilmiştir. Bu çalışmada robotik cerrahinin böyle olgularda başarılı sonuçlar ve daha az komplikasyonla açık cerrahi ve geleneksel laparoskopiye alternatif olabileceği gösterilmiştir.

8. makale Fertil Steril Şubat 2012’de yayınlanmş ve Marcos Ballester ile arkadaşları tarafından hazırlanmış olup, derin yerleşimli endometriozis; endometriomalı hastalarda IVF/ICSI sonrası kümülatif gebelik oranlarını etkileyen bir faktör olduğu anlatılmaktadır. Bu çalışmada 30 izole endometriomalı ve 73 endometrioma ile birlikte derin infertilite endometriozisi olan hastaların IVF/ICSI sonuçları karşılaştırılmıştır. Derin infertilite endometrioma birlikteliği, endometriomalı hastalarda ART siklus sonuçlarını olumsuz olarak etkilemekte, ancak hasta yaşının da göz ardı edilmemesi gereken prognostik bir faktör olduğu sonucu çıkarılmıştır.

Hepinize sağlıklı ve mutlu bir Nisan ayı dilerim.

Prof. Dr. Recai Pabuçcu
Üreme Tıbbı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu